ASUS ROG G551JM - การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

12

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำา

และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)

ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน