ASUS ROG G551JM - ด้านขวา

background image

ด้านขวา

พอร์ตแจ็คคอมโบเอาต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน

พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับลำาโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง ี้

คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ไปยังไมโครโฟนภายนอกได้ด้วย

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s

และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

ออปติคัลไดรฟ์

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่าง เช่น CD, DVD,

ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถเขียนซ้ำาได้

ปุ่มนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออก

กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนถาดออปติคัลไดรฟ์ออกมา

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

รูนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

ใช้เพื่อนำาถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การใช้ออปติคัลดิสก์

ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23