ASUS ROG G551JM - การใช้ตัวพิมพ์

background image

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา

= เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง

= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์

= ใช้หน้าจอทัชสกรีน

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ

background image

10

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C

(41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ

เนื่องจาก จะทำาให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน

อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม

และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำารุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ

ที่สามารถลดการไหลเวียนของอากาศ

อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำางานที่ไม่สม่ำาเสมอ

หรือไม่มั่นคง

คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบิน

(ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)

แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก

และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

11

ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก

(ถ้าทำาได้) ก่อนทำาความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ใช้ฟองน้ำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด

ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด

ผสมน้ำาอุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว

ฝน หรือความชื้น

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC

สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

12

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำา

และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)

ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

การทิ้งอย่างเหมาะสม

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

13

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

background image

14

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

มุมมองด้านบน

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

15

กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำาหรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ตัวแสดงสถานะกล้อง

ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำาลังใช้งานกล้องในตัว

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ

บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

หน้าจอทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)

หน้าจอทัชสกรีนไฮเดฟฟินิชั่นนี้มีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำาหรับภาพถ่าย วิดีโอ

และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณสั่งการโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้เจสเจอร์แบบสัมผัสได้ด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน ในคู่มือฉบับน

ลำาโพง

ลำาโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC คุณสมบัติด้านเสียงของโน้ตบุ๊ค PC

นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร

background image

16

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำาลังสบาย นอกจากนี้

แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows

®

และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น หรือแต่ละประเทศ

ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ

ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง ระบบนี้ยังจำาลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน

ให้ดูตารางต่อไปนี้สำาหรับรายละเอียด:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

17

สี

สถานะ

สีเขียวต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%

สีส้มต่อเนื่อง

โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,

กำาลังชาร์จแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%

สีส้มกะพริบ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%

ไฟดับ

โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่

และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระหว่าง 10% ถึง

100%

ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกำาลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก์

ตัวแสดงสถานะโหมดการบิน

ตัวแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อโหมดการบินในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเปิดทำางาน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode (โหมดการบิน)

จะปิดทำางานการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด

ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นล็อคตัวพิมพ์ใหญ่เปิดทำางาน

การใช้การล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตให้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่

(เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

background image

18

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป

ปุ่มเพาเวอร

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้

คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป

หรือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย

ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)

วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊คพีซีของคุณปิดเครื่อง

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้: สำาหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

19

ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำาเตือน! ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้

งาน หรือในขณะที่กำาลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

สำาคัญ! ระยะเวลาการทำางานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน

และข้อมูลจำาเพาะสำาหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได

แบตเตอรี่แพค

แบตเตอรี่แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเชื่อมต่อไปยังแหล่งพลังงาน เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว

แบตเตอรี่แพคจะจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ล็อคแบตเตอรี่สปริง

ล็อคแบตเตอรี่สปริงจะล็อคแบตเตอรี่แพคให้เข้าตำาแหน่งโดยอัตโนมัติ ทันทีที่ใส่ลงในช่องใส่

แบตเตอรี่

สำาคัญ! ล็อคนี้ควรยึดไว้ในตำาแหน่งไม่ได้ล็อค ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่แพค

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

ฝาปิดช่องใส่

ฝาปิดนี้มีไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ที่สงวนไว้ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสำาหรับฮาร์ดดิสก์ที่

ถอดเข้าออกได้ (HDD) และโมดูลแรม (RAM)

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนหรือติดตั้ง HDD

และโมดูล RAM ของโน้ตบุ๊ค PC ให้ดู

บทที่ 6: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ของคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

21

ด้านขวา

พอร์ตแจ็คคอมโบเอาต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน

พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับลำาโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง ี้

คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ไปยังไมโครโฟนภายนอกได้ด้วย

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s

และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

ออปติคัลไดรฟ์

ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่าง เช่น CD, DVD,

ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถเขียนซ้ำาได้

ปุ่มนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออก

กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนถาดออปติคัลไดรฟ์ออกมา

background image

22

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

รูนำาออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

ใช้เพื่อนำาถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

การใช้ออปติคัลดิสก์

ไดรฟ์ ในคู่มือฉบับนี้

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington

®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

23

ด้านซ้าย

พลังงาน (DC) เข้า

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค

และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คำาเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์

และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำาคัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค

และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC

และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า

สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

พอร์ต มินิดิสเพลย์พอร์ต

ใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้ากับจอแสดงผลภายนอกที่มี

ดิสเพลย์พอร์ต, VGA, DVI หรือ HDMI

background image

24

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

พอร์ต HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำาหรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ (HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP

สำาหรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ

พอร์ต LAN

เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s

และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

พอร์ต USB 3.0 พร้อมเครื่องชาร์จ USB+

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s
และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า ไอคอน ระบุถึงคุณสมบัติ เครื่องชาร์จ USB+ ของพอร์ตนี้
ซึ่งอนุญาตให้คุณชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างรวดเร็ว

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

25

ด้านซ้าย

สล็อตหน่วยความจำาแฟลช

โน้ตบุ๊ค PC นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ

MMC, SD, และ SDHC การ์ด

ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน มุมมองด้านบน ในคู่มือฉบับน

background image

26

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

27

บทที่ 2:

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

28

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มต้นการใช้งาน

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา

3 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

A.

เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC

B.

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

C.

เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

สำาคัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz

กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 6.32A (120W)

แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

29

สำาคัญ!

ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/

เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น มีกระแสเอาต์พุตที่

ระบุหลายระดับตาม SKU ที่วางจำาหน่าย

ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์

ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก

เราแนะนำาให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณด้วยอะแดป

เตอร์เพาเวอร์

เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ในการตัดการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC จากแหล่งจ่ายไฟ

ให้ถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC จากเต้าเสียบไฟฟ้า

คำาเตือน!

อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำาหรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS เป็นผู้ถอดแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดไฟไหม้

หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี ถ้าถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน

ปฏิบัติตามฉลากเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ

มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง

อย่าทิ้งลงในกองไฟ

อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่

ถ้าพบการรั่ว ให้หยุดการใช้งาน

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ

ต้องนำาไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม

เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กๆ

background image

30

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

31

เจสเจอร์สำาหรับทัชสกรีน และทัชแพด

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้

เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชสกรีน และทัชแพดของคุณ

ปัดขอบซ้าย

ปัดขอบขวา

ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอเพื่อสลับแอพพ์ที่กำาลัง

รันอยู่

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิดชาร์ม บาร์

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำาหรับการอ้างอิงเท่านั้น ลักษณะของแผงหน้าจอสัมผัสอาจแตกต่าง

กันไปตามรุ่น

เจสเจอร์ใช้สำาหรับเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้โดยการใช้เจสเจอร์มือต่อไปนี้บนหน้าจอทัชสกรีนของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขอบบน

สไลด์นิ้ว

ในหน้าจอเริ่มต้น

ปัดจากขอบบนของหน้าจอเพื่อดูแถบ

แอพพ์ ทั้งหมด

ในแอพพ์ที่กำาลังรันอยู่

ให้ปัดขอบบนของหน้าจอเพื่อดูเมนู

สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง

และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

ซูมออก

ซูมเข้า

ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้าจอสัมผัส

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

แทป/ดับเบิลแทป

แทปค้าง

แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพ์

บนโหมดเดสก์ทอป

ดับเบิลแทปที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งาน

ในการย้ายแอพพ์

แทปที่สี่เหลี่ยมของแอพพ์ค้างไว้

จากนั้น ลากไปยังตำาแหน่งใหม่

เพื่อที่จะปิดแอพพ์

แทปด้านบนของแอพพ์ที่รันอยู่ค้างไว้

แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอ

เพื่อปิดแอพพ

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขึ้น

ปัดลง

ปัดขึ้นจากหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเรียกใช้หน้าจอแอปส์ ปัดลงจากหน้าจอแอปส์เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

เลื่อนตามแนวนอน

เลื่อนตามแนวตั้ง

เลื่อนตามแนวทแยงมุม

การเคลื่อนย้ายตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำางานตัวชี้

จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ

การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด

background image

36

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป/ดับเบิลคลิก

ในหน้าจอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป

ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปรายการ เพื่อเปิดแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่ ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

คลิกซ้าย

คลิกขวา

ในหน้าจอเริ่ม,

คลิกแอปเพื่อเปิดการทำางาน

ในโหมดเดสก์ทอป

ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่อเปิด

ใช้งาน

ในหน้าจอเริ่ม คลิกแอปเพื่อเลือก

และเปิดแถบการตั้งค่า

นอกจากนั้น คุณยังสามารถกดปุ่มนี้เพื่อ

เปิดแถบ

All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

ได้ด้วย

ในโหมดเดสก์ทอป

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขอบบน

ในหน้าจอ เริ่ม, ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแถบ

All apps (แอปส์ทั้งหมด)

ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป

ปัดขอบซ้าย

ปัดขอบขวา

ปัดจากขอบซ้าย เพื่อสลับแอปส์ที่กำาลังรันอยู่

ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด

Charms bar

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39

เกสเจอร์สองนิ้ว

แทป

หมุน

แทปสองนิ้วบนทัชแพด

เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

ในการหมุนภาพในโปรแกรมดูภาพถ่ายของ

Windows

®

, วางสองนิ้วบนทัชแพด

จากนั้นหมุนนิ้วหนึ่งตามเต็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่งอยู่กับที่ี่

เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)

เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง

สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

background image

40

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ซูมออก

ซูมเข้า

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัชแพดี่

ลากและปล่อย

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้ ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง

เพื่อลากและปล่อยรายการไปยังตตำาแหน่งใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

41

เจสเจอร์สามนิ้ว

ปัดขึ้น

ปัดลง

ปัดสามนิ้วขึ้น

เพื่อแสดงแอปพลิเคชั่นที่รันอยู่ทั้งหมด

ปัดสามนิ้วลง เพื่อแสดงโหมดเดสก์ทอป

background image

42

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มฟังก์ชั่น

ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสามารถทริกเกอร์คำาสั่งต่อไปนี้ได้:

การใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่

Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด

Airplane mode (โหมดการบิน)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำางาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำางาน

การเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

ปิดหน้าจอแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

43

เปิดทำางานหรือปิดทำางานทัชแพด

เปิดหรือปิดลำาโพง

ลดระดับเสียงลำาโพงลง

เร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

ปุ่ม Windows

®

8.1

มีปุ่ม Windows

®

พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC

ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:

กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ

เริ่มอยู่แล้ว, กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้ายที่คุณเปิด

กดปุ่มนี้เพื่อจำาลองฟังก์ชั่นคลิกขวา

background image

44

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น

เสียงหรือวิดีโอ ในขณะที่เล่นในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

กด

ผสมกับปุ่มลูกศรบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง

เล่นหรือหยุดชั่วคราว

ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า

หรือกรอถอยหลัง

ข้ามไปยังแทร็กถัดไป

หรือกรอเดินหน้า

หยุด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

45

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้

สำาหรับการป้อนตัวเลข

หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้

ก ด

เพื่อสลับระหว่างการใช้ปุ่มกดเป็น

ปุ่มตัวเลข หรือเป็นปุ่มบังคับทิศ

ทางตัวช

หมายเหตุ: โครงร่างของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือ แต่ละพื้นท

่แต่ขั้นตอนการใช้งานนั้นเหมือนกัน

background image

46

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การใช้ออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ:

ตำาแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากที่แสดง

ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

รูปลักษณ์ที่แท้จริงของออพติคอลโน๊ตบุ๊ค PC อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

แต่กระบวนการใช้งานจะเหมือนกัน

การใส่ออปติคัลดิสก์

1.

ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออกมา

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

47

2.

ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา

สำาคัญ! ใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสถูกเลนส์ออปติคัลไดรฟ์

ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆ ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์

3.

จับดิสก์ที่ขอบ โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงายขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านในฮับ

4.

ผลักฮับพลาสติกของดิสก์ จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของออปติคัลไดรฟ์

background image

48

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

5.

ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำาลังถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินเสียงหมุน

หรือมีการสั่นสะเทือนบ้างในออปติคัลไดรฟ์

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล

รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์ และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางาน

ในการนำาถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู

จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก

คำาเตือน! ใช้รูนำาแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำาแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำางานเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

49

บทที่ 3:

การทำางานกับ Windows

®

8.1

background image

50

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ

ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำาคุณในการกำาหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำาหรับระบบปฏิบัติการ

Windows

®

8.1 ของคุณ

ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:

1.

กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที

จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น

2.

จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

3.

อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย

เลือก

I accept (ฉันยอมรับ)

4.

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:

ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว

ออนไลน์

การตั้งค่า

บัญชีของคุณ

5.

หลังจากกำาหนดค่ารายการพื้นฐาน Windows

®

8.1 จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นและการตั้งค่าที่คุณ

ต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอในระหว่างกระบวนการติด

ตั้ง

6.

เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

51

ไลฟ์ไทล์์

แอปส์เหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอเริ่ม

และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

หมายเหตุ: แอพพ์บางตัว จำาเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถ

เปิดใช้งานได้

Windows

®

UI

Windows

®

8.1 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI)

แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ

และเรียกใช้แอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้

ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

หน้าจอเริ่มต้น

หน้าจอเริ่มต้น ปรากฏหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำาเร็จ

หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณจำาเป็นต้องใช้ไว้ในสถานที่เดียว

background image

52

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ฮ็อตสป็อต

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำาหรับเปิดโปรแกรม

และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำางานโดยใช้ทัชแพด

ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นมาแล้ว

ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

53

ฮ็อตสป็อต

การกระทำา

มุมซ้ายบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทปธัมบ์เนลของแอปเร็วๆ นี้

เพื่อกลับไปยังแอปที่รันอยู่นั้น

ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์

ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด

มุมซ้ายล่าง

จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป

เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่ม

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม Windows

บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่มก็ได้

จากหน้าจอเริ่ม:

เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทป

เพื่อกลับไปยังแอพพ์นั้น

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ฮ็อตสป็อต

การกระทำา

ด้านบน

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็น

ไอคอนรูปมือ ลากและปล่อยแอปไปยังตำาแหน่งใหม่

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้ ทำางานเฉพาะกับแอปที่กำาลัง

รันอยู่ หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแน็ปเท่านั้น สำาหรับ

รายละเอียดเพิ่มติม ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้ การทำางานกับ

แอป Windows®

มุมขวาบนและล่าง

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่าง เพื่อเปิด

Charms

bar (ชาร์มบาร์)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

55

ปุ่มเริ่มต้น

Windows 8.1 มีปุ่มเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณสามารถสับเปลี่ยนระหว่างสองแอปส์ล่าสุดที่คุณเปิด ปุ่ม เริ่ม

สามารถเรียกใช้ได้จากหน้าจอเริ่ม, ในขณะที่อยู่ในโหมดเดสก์ทอป และบนแอพพ์ใดๆ

ที่เปิดอยู่บนหน้าจอในขณะนั้น

ปุ่ม เริ่ม บนหน้าจอเริ่ม

หมายเหตุ: สีที่แท้จริงของปุ่ม เริ่ม ของคุณ

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลที่คุณเลือกสำาหรับหน้าจอเริ่มของคุณ

วางตัวชี้เมาส์ของคุณที่มุมซ้ายของหน้าจอเริ่มของคุณ หรือบนแอพพ์ที่เปิดอยู่ใด ๆ

เพื่อเรียกปุ่มเริ่มออกมา

background image

56

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปุ่ม เริ่ม บนโหมดเดสก์ทอป

เมนูเนื้อหา

เมนูเนื้อหาจะปรากฎเป็นกล่องที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมบางอย่างภายใต้ Windows

®

8.1

ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณแตะปุ่มเริ่มต้นค้างไว้

นอกจากนี้ เมนูเนื้อหายังประกอบด้วยตัวเลือกในการปิดเครื่องต่อไปนี้สำาหรับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:

ออกจากระบบ, สลีป, ปิดเครื่อง, เริ่มใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

57

การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ

Windows

®

8.1 ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น บูตโดยตรงไปยังโหมดเดสก์ทอป และปรับ

แต่งการจัดเรียงแอปส์บนหน้าจอ

เมื่อต้องการปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นของคุณ:

1.

เรียกใช้เดสก์ทอป

2.

คลิกขวาที่ใดก็ได้บนทาสก์บาร์ ยกเว้นที่ปุ่ม เริ่ม เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัปขึ้นมา

3.

คลิก

Properties (คุณสมบัติ) จากนั้นเลือกแท็บ Navigation (ระบบเมนู) เพื่อทำาเครื่องหมาย

ที่ตัวเลือก Navigation (ระบบเมนู) และ Start screen (หน้าจอเริ่ม) ที่คุณต้องการใช้

4.

แตะ/คลิก

Apply (ใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่ จากนั้นออก

background image

58

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การทำางานกับไลฟ์ไทล์์

ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอพพ์

การเรียกใช้แอพพ์

การเคลื่อนย้ายแอปส์

การปรับแต่งแอปส์

คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จากหน้าจอเริ่ม

โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป

วางตำาแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณไว้เหนือแอพพ์

จากนั้นคลิกซ้าย หรือแทปหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอพพ

กด

สองครั้ง จากนั้นใช้ปุ่มลูกศร

เพื่อเรียกดูระหว่างแอปส์ต่างๆ กด

เพื่อเปิดแอป.

แทปที่แอปค้างไว้ จากนั้น ลากไปยังตำาแหน่งใหม

ในการย้ายแอป ดับเบิลแทปที่แอป

จากนั้นลากและปล่อยไปยังตำาแหน่งใหม

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

59

การปรับขนาดแอป

การถอดแอปส์

แทปค้างที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งานแถบการปรับแต่ง

จากนั้นแทป

เพื่อเลิกปักหมุดแอพพ์

คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำางานแถบการปรับแต่ง

จากนั้นแทป/คลิก

และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์

คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเปิดทำางานแถบการปรับแต่ง

จากนั้นแทป/คลิก

แทปค้างที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งานแถบการปรับแต่ง

จากนั้นแทป

และเลือกขนาดสี่เหลี่ยมของแอพพ์

background image

60

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การปิดแอพพ์

แทปด้านบนของแอปที่รันอยู่ค้างไว้

แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอป

1.

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่เปิดอยู่

จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ

2.

ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอพพ์

จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

61

การเปิดหน้าจอแอปส์

เปิดหน้าจอแอพพ์โดยใช้หน้าจอทัชสกรีน ทัชแพด

หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

การเข้าถึงหน้าจอแอปส์

นอกเหนือจากแอปส์ที่ถูกวางไว้บนหน้าจอเริ่มของคุณแล้ว

คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่านหน้าจอแอปส์ ได้ด้วย

หมายเหตุ: แอพพ์ที่แท้จริงที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำาหรับ

การอ้างอิงเท่านั้น

ปัดขึ้นบนหน้าจอ Start (เริ่ม)

ในหน้าจอเริ่มต้น คลิกที่ปุ่ม

จากหน้าจอเริ่มต้น กด

แล้วกด

background image

62

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม

คุณสามารถเพิ่มแอพพ์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มโดยใช้หน้าจอทัชสกรีน

หรือทัชแพดของคุณ

1.

เปิดหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด

2.

แทปค้างที่แอพพ์ที่คุณต้องการปัดหมุดบนหน้าจอ Start (เริ่ม)

เพื่อเปิดใช้งานแถบการปรับแต่ง

3.

(ทางเลือก) หลังจากที่แถบการปรับแต่งถูกเปิดทำางานแล้ว

คุณสามารถแทปแอพพ์เพิ่มเติมเพื่อปักหมุดบนหน้าจอ Start (เริ่ม) ได

4. แทป

เพื่อเพิ่มแอปที่เลือกลงในหน้าจอเริ่มต้น

1.

เปิดหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด

2.

คลิกขวาที่แอพพ์ที่คุณต้องการเพิ่มบนหน้าจอเริ่ม

3.

แตะ/คลิกที่ไอคอน

เพื่อปักหมุดแอพพ์ที่เลือกบนหน้าจอเริ่ม

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

63

Charms bar (ชาร์มบาร์)

ชาร์มบาร์ เป็นแถบเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณได้

ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ

และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ชาร์มบาร

background image

64

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดชาร์มบาร์

หมายเหตุ: เมื่อเรียกชาร์มบาร์ออกมา

แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว

ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา

ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อเรียกใช้ชาร์มบาร์์์

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิด Charm bars

(ชาร์มบาร์)

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่มุมขวาหรือซ้ายบนของหน้าจอ

กด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

65

Search (ค้นหา)

เครื่องมือนี้ ใช้สำาหรับค้นหาไฟล์ แอพพลิเคชั่น

หรือโปรแกรมต่างๆ ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

Share (แชร์)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ

ผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออีเมล

Start (เริ่ม)

เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น

จากหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้

เพื่อกลับไปยังแอพพ์ที่เปิดอยู่ล่าสุดได้ด้วย

Devices (อุปกรณ์)

เครื่องมือนี้ใช้สำาหรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่นจอแสดงผลภายนอก

หรือเครื่องพิมพ์

Settings (การตั้งค่า)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า PC

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภายในชาร์มบาร์

background image

66

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติสแน็ป

คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพพ์เคียงข้างกัน

ช่วยให้คุณทำางานหรือสลับไปมาระหว่างแอพพ์ทั้งสองได้

สำาคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าความละเอียดหน้าจอของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซล

หรือสูงกว่า ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแน็ป

สแน็ปบาร์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

67

1.

เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป

2.

เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ

3.

หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ

ให้ลากแล้วปล่อยแอพพ์ไปที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอแสดงผล

4.

เปิดแอพพ์อื่น

1.

เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป

2.

กด

และปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา

เพื่อสแน็ปแอพพ์ไปทางหน้าซ้ายหรือขวา

3.

เปิดแอพพ์อื่น

แอพพ์นี้จะถูกวางในหน้าที่ว่างโดยอัตโนมัติ

การใช้ทัชแพด

ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติสแน็ป

1.

เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป

2.

แทปส่วนบนสุดของแอปค้างไว้

แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอจนกระทั่งสแนปบาร์ปรากฏ

3.

เปิดแอพพ์อื่น

background image

68

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

\

สลับระหว่างหน้าจอเริ่ม

และแอพพ์ที่รันครั้งสุดท้าย

เปิดเดสก์ทอป

เปิดหน้าต่าง

This PC (PC นี้) บนโหมดเดสก์ทอป

เปิดตัวเลือก

File (ไฟล์) จากชาร์ม Search (ค้นหา)

เปิดหน้าจอแชร์

เปิดหน้าจอการตั้งค่า

เปิดหน้าจออุปกรณ์

เปิดหน้าจอล็อค

ย่อหน้าต่างที่แอกทีฟปัจจุบันให้เล็กที่สุด

ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ

นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชั่น และเคลื่อนที่ใน Windows

®

8.1 ได้ด้วย

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

69

เปิดหน้า

Project (โครงการ)

เปิดตัวเลือก

Everywhere (ทุกที่)

จากชาร์ม

Search (ค้นหา)

เปิดหน้าต่างรัน

เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย

เปิดตัวเลือก

Settings (การตั้งค่า) ภายใต้ชาร์ม Search (ค้นหา)

เปิดเมนูเนื้อหาของปุ่ม เริ่ม

เปิดไอคอนแว่นขยาย และซูมในหน้าจอของคุณ

ซูมหน้าจอของคุณออก

เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย

background image

70

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน

โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

การเปิดทำางาน Wi-Fi

เปิดทำางาน Wi-Fi ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1.

เปิดใช้งาน

Charms bar (ชาร์มบาร์)

2.

แทป

และแทป

3.

เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ

Wi-Fi ที่มี

4.

แทป

Connect (เชื่อมต่อ)

เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

5.

ถ้าคุณต้องการเปิดทำางานการแชร์ระหว่างโน้ตบุ๊ค PC และระบบที่มี

คุณสมบัติไร้สายอื่นๆ แทป/คลิก

Yes (ใช่) แทป/คลิก No (ไม่ใช่)ถ้าคุณไม่

ต้องการเปิดทำางานการแชร์ฟังก์ชั่น์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

71

บลูทูธ

ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด

เพื่อเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

คุณจำาเป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น

เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล ในการดำาเนินการ

ใช้ทัชแพดของคุณดังนี้:

1.

เปิดใช้งาน

Charms bar (ชาร์มบาร์)

2.

แทป

จากนั้นแทป

Change PC Settings (เปลี่ยนแปลงการตั้ง

ค่า PC)

3.

ภายใต้

PC Settings (การตั้งค่า PC), เลือก Devices (อุปกรณ์) จา

กนั้นแทป

Add a Device (เพิ่มอุปกรณ์)

เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

4.

เลือกอุปกรณ์จากรายการ

เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของคุณ ถ้าเหมือนกัน แทป

Yes (ใช่) เพื่อ

ดำาเนินการจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์

หมายเหตุ: สำาหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส

ผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

72

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

1.

เปิดใช้งาน

Charms bar (ชาร์มบาร์)

2.

แทป

และแทป

3.

เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา เพื่อเปิดโหมดการบิน

กด

.

1.

เปิดใช้งาน

Charms bar (ชาร์มบาร์)

2.

แทป

และแทป

3.

เลื่อนตัวเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อปิดโหมดการบิน

กด

โหมดเครื่องบิน

Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำางานการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC

ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน

การเปิดโหมดการบิน

หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำากัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

73

1.

เปิด

Desktop (เดสก์ทอป)

2.

จากทาสก์บาร์ของ Windows

®

, คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย

จา

กนั้นแทป

Open Network and Sharing Center (เปิดศูนย์เครือข่าย

และการแชร์)

3.

ในหน้าต่าง ศูนย์เครือข่ายและการแชร์, แทป

Change adapter settings

(เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์)

4.

คลิกขวาที่ LAN ของคุณ จากนั้นเลือก

Properties (คุณสมบัติ)

5.

แทป

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล

เวอร์ชั่น 4 (TCP/IPv4)) จากนั้นแทป Properties (คุณสมบัติ)

6.

แทป

Obtain an IP address automatically

(รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) จากนั้นแทป OK (ตกลง)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย เช่น

เครือข่ายแลน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

โดยใช้พอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำาหรับรายละเอียด หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ

คุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในการกำาหนดค่าการตั้งค่าของคุณ ให้ดูกระบวนการต่อไปนี้

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออยู่ระหว่างพอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC และเครือข่ายแลน

ก่อนที่จะดำาเนินการกระทำาต่างๆ

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก

IP/PPPoE

background image

74

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ:

ดำาเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณกำาลังใช้การเชื่อมต่อ PPPoE

7.

กลับไปยังหน้าต่าง

Network and Sharing Center (ศูนย์เครือข่ายและการแชร์) จา

กนั้นแทป

Set up a new connection or network (ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม

8.

เลือก

Connect to the Internet (เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต) จากนั้นแทป Next (ถัดไป)

9.

แทป

Broadband (PPPoE) (บรอดแบนด์ (PPPoE))

10.

พิมพ์ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และชื่อการเชื่อมต่อของคุณ

จากนั้นแทป

Connect (เชื่อมต่อ)

11.

แทป

Close (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้นการกำาหนดค่า

12.

แทป

บนทาสก์บาร์ จากนั้นแทปการเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

13.

พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป

Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อไปยัง

อินเทอร์เน็ต

1.

ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ภายใต้

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก

IP/PPPoE

2

แทป

Use the following IP address

(ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้)

3.

พิมพ์ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์

และเกตเวย์เริ่มต้น จากผู้ให้บริการของคุณ

4.

ถ้าจำาเป็น คุณสามารถพิมพ์ DNS

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสที่เลือกใช้ และ DNS

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสทางเลือก จากนั้นแทป

OK (ตกลง) ได้ด้วย

การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

75

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทป

จาก

Charms bar (ชาร์มบาร์)

จากนั้นแทป

>

Shut down (ปิดเครื่อง)

เพื่อทำาการปิดเครื่องตามปกติ

จากหน้าจอล็อกอิน, แทป

>

Shut down (ปิดเครื่อง)

นอกจากนี้คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ด้วย

ในการดำาเนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด alt + f4

เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง เลือก

Shut Down (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK

(ตกลง)

ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)

วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง

คุณสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ ใน

การดำาเนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด

alt + f4

เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง

เลือก

Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

background image

76

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

หน้าจอล็อคของ Windows

®

8.1

หน้าจอล็อคของ Windows

®

8.1 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณจากโหมดสลีปหรือไฮ

เบอร์เนต และยังปรากฏขึ้นเมื่อคุณล็อคหรือปลดล็อค Windows

®

8.1 อีกด้วย

สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการ

แสดงผลพื้นหลังและเข้าถึงแอพพลิเคชั่นบางรายการของคุณในระหว่างที่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณยังล็อค

อยู่ได้

วิธีการออกจากหน้าจอล็อค

1.

แตะ/คลิกที่หน้าจอล็อค หรือกดปุ่มใดๆ

บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

2.

(ทางเลือก) หากบัญชีของคุณมีการปกป้องด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องใส่

รหัสผ่านเพื่อดำาเนินการต่อไปยังหน้าจอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

77

การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคเพื่อแสดงภาพ สไลด์โชว์ภาพ

เพิ่มอัพเดต และการเข้าถึงกล้องได้อย่างรวดเร็วจากโน๊ตบุ๊ค PC

ของคุณ วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของหน้าจอล็อค

คุณสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:

1.

เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ >

Settings (การตั้งค่า)

2.

เลือก

Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า

จอล็อค)

3.

ใน

Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค) คลิก Browse (เรียก

ดู) เพื่อเลือกภาพที่ต้องการใช้เป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอล็อค

การเล่นสไลด์โชว์

1.

เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ >

Settings (การตั้งค่า)

2.

เลือก

Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า

จอล็อค)

3.

ใน

Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อค) เลื่อนแถบ Play a

slide show on the lock screen (เล่นสไลด์โชว์บนหน้าจอล็อค) เป็น

On (เปิด)

4.

เลื่อนลงเพื่อปรับแต่งตัวเลือกต่อไปนี้สำาหรับสไลด์โชว์ของหน้าจอล็อคของ

คุณ:

การเลือกภาพถ่าย

background image

78

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มอัพเดตแอพ

1.

เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ >

Settings (การตั้งค่า)

2.

เลือก

Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า

จอล็อค)

3.

เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก

Lock screen apps (แอพพลิเคชั่นล็อค

หน้าจอ)

4.

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการเห็นอัพเดตจากหน้า

จอล็อคของคุณ:

การเปิดใช้งานกล้องโน๊ตบุ๊ค PC จากหน้าจอล็อค

จากหน้าจอล็อค คุณสามารถปัดลงเพื่อเปิดใช้งานและใช้กล้องโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณได้ โปรดอ่านขั้นตอน

ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้:

1.

เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ >

Settings (การตั้งค่า)

2.

เลือก

Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้า

จอล็อค)

3.

เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก

Camera (กล้อง)

4.

เลื่อนสไลด์บาร์เป็น

On (เปิด)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

79

บทที่ 4:

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

background image

80

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์

ซึ่งรันเมือคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ใหม่

ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST

ถูกติดตั้งเป็นส่วนถาวรของสถาปัตยกรรมของโน้ตบุ๊ค PC

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS

และการแก้ไขปัญหา

ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS

หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

BIOS

ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ

ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC

การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการบูต

และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS

คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำาเป็นต้องมีการตั้งค่า BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดต

ต่างๆ

คำาเตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเสถียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้

เราแนะนำาให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมา

เท่านั้น

การเข้าถึง BIOS

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

81

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

1.

บนหน้าจอ

Boot (บูต), เลือก Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

การตั้งค่า BIOS

คำาเตือน: ตำาแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN

แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN

บูต

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของตัวเลือกการบูต

คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้

ในขณะที่ตั้งค่าลำาดับความสำาคัญของการบูตของคุณ

background image

82

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

2.

กด

และเลือกอุปกรณ์เป็น

Boot Option #1

(ตัวเลือกการบูต #1)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

83

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

ความปลอดภัย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน้ตบุ๊ต PC ของคุณ นอกจากนี้

ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O)

และระบบเชื่อมต่อ USB ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย

หมายเหตุ:

ถ้าคุณติดตั้ง

User Password (รหัสผ่านผู้ใช้),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ถ้าคุณติดตั้ง

Administrator Password (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),

คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS

background image

84

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:
1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ) หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)

2.

เลือกแต่ละรายการ และกด

เพื่อเลือกอุปกรณ์

3.

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด

ในการล้างรหัสผ่าน:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ)

หรือ

User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)

2.

ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด

3.

ปล่อยฟิลด์

Create New Password (สร้างรหัสผ่านใหม่) ให้ว่างไว้ และกด

4.

เลือก

Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

85

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),

คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O เพื่อล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชั่

นระบบเชื่อมต่อบางอย่างของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ I/O:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน

อินเตอร์เฟซ I/O)

2.

เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก

3.

เลือก

Lock (ล็อค)

background image

86

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB

เพื่อล็อคหรือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู

I/O Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย

หมายเหตุ: การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น

Lock (ล็อค) ยังล็อคและซ่อน พอร์ตภายนอก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีภายใต้ USB Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ USB)

ในการล็อคอินเตอร์เฟซ USB:

1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกัน

อินเตอร์เฟซ I/O) > USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB)

2.

เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก

Lock (ล็อค)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

87

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

ตั้งรหัสผ่านหลัก

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่ใช้สำาหรับเปิดการเข้าถึงไปยัง

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:
1.

บนหน้าจอ

Security (ระบบป้องกัน), คลิก

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก),

พิมพ์รหัสผ่าน และกด

2.

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด

3.

คลิก

Set User Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ใช)้

และทำาขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำา เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้

4.

จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า

background image

88

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

บันทึก & ออก

ในการเก็บการตั้งค่าการกำาหนค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก

Save Changes and Exit (บันทึกการ

เปลี่ยนแปลงและออก) ก่อนที่จะออกจาก BIOS

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

89

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

การอัปเดต BIOS

1.

ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ BIOS ล่าสุดสำาหรับรุ่นของคุณ

จากเว็บไซต์ ASUS

2.

บันทึกสำาเนาของไฟล์ BIOS

ที่ดาวน์โหลดมาไปยังแฟลชดิสก์ไดรฟ์

3.

เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

4.

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ POST

5.

จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก

Advanced (ขั้นสูง) > Start Easy Flash (เริ่มแฟลช

แบบง่าย), จากนั้นกด

background image

90

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

6.

ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์

จากนั้นกด

7.

หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก

Exit (ออก) > Restore Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้น)

เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G551
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

91

1.

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ

POST

2.

รอให้ Windows

®

โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จา

กนั้นแทป

Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)

3.

แทป

Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ)

4.

ในหน้าจอ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ), อ่านหัวข้อต่างๆ เพื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกนี้ จากนั้นแทป

Next (ถัดไป)

5.

แทปบัญชีที่คุณต้องการรีเฟรช

6.

พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป

Continue (ทำาต่อ)

7.

แทป

Refresh (รีเฟรช)

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเฟรชระบบของคุณ

การแก้ไขปัญหา

โดยการกด

ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกการแก้ไขปัญหาของ

Windows® 8 ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

รีเฟรช PC ของคุณ

รีเซ็ต PC ของคุณ

ตัวเลือกขั้นสูง

รีเฟรช PC ของคุณ

ใช้

Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ) ถ้าคุณต้องการรีเฟรชระบบโดยไม่ทำาให้ไฟล์ปัจจุบันและ

แอปพลิเคชั่นต่างๆ หายไป

ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

background image

92

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

1.

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ

POST

2.

รอให้ Windows

®

โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จา

กนั้นแทป

Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)

3.

แทป

Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)

4.

ในหน้าจอ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ), อ่านหัวข้อต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกนี้ จากนั้นแทป

Next (ถัดไป)

5.

แทปตัวเลือกรีเซ็ตที่คุณต้องการ:

Just remove my files (ลบไฟล์เท่านั้น)

หรือ

Fully clean the drive (ล้างไดรฟ์อย่างสมบูรณ์)

6.

แทป

Reset (รีเซ็ต)

สำาคัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบของคุณ

รีเซ็ต PC ของคุณ

สำาคัญ!

สำารองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะดำาเนินการด้วยตัวเลือกนี้

ใช้

Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ) เพื่อกู้คืนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณกลับเป็นค่ามาตรฐาน

ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

93

1.

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ

POST

2.

รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จา

กนั้นแทป

Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)

3.

แทป

Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

4.

ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), เลือกตัวเลือกการแก้ไข

ปัญหาที่คุณต้องการดำาเนินการ

5.

ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำาเนินการให้สมบูรณ์

1.

เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด

ระหว่างกระบวนการ

POST

2.

รอให้ Windows

®

โหลดหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก)

จากนั้นแทป

Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)

3.

แทป

Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

การใช้การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ

ภายใต้

Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), คุณสามารถใช้ System Image Recovery (การกู้คืน

ด้วยอิมเมจระบบ)

เพื่อกู้คืนการตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้ไฟล์อิมเมจเฉพาะได้

ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

ตัวเลือกขั้นสูง

ใช้

Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:

background image

94

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

4.

ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), เลือก

System Image

Recovery

(การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)

5.

เลือกบัญชีที่คุณต้องการกู้คืนโดยใช้ไฟล์อิมเมจระบบ

6.

พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป

Continue (ทำาต่อ)

7.

เลือก

Use the latest available system image (recommended) (ใช้

อิมเมจระบบที่มีล่าสุด (แนะนำา)), จากนั้นแทป Next (ถัดไป) นอกจาก

นี้ คุณสามารถเลือก

Select a system image (เลือกอิมเมจระบบ) ถ้า

อิมเมจระบบของคุณอยู่ในอุปกรณ์ภายนอก หรือ DVD ได้ด้วย

8.

ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำาเนินกระบวนการกู้คืนด้วยอิมเมจระบบให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: แนะนำาให้สำารองระบบของคุณเป็นประจำา เพื่อป้องกันการสูญหายของ

ข้อมูลในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณหยุดทำางาน

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

95

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

96

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณจำาเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

สำาคัญ! สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรด HDD สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

โปรดไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

คำาเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สายโทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ
และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก

หมายเหตุ:

ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

แต่การติดตั้ง HDD นั้นเหมือนกัน

หรือร้านค้าปลีก แนะนำาให้คุณเปลี่ยน HDD ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ

หรือคุณอาจไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

97

A.

ไขสกรูของฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี

B.

ดึงฝาปิดช่องใส่ออก และนำาฝาออกจากโน้ตบุ๊คพีซี

background image

98

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

C.

ไขสกรูที่ยึดถาด HDD เข้ากับช่องใส่ออก

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

99

D.

(ทางเลือก) ถ้าขณะนี้มี HDD ติดตั้งอยู่ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอยู่แล้ว ให้ถอด

ช่องใส่ HDD ออกจากพอร์ต HDD ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

background image

100

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

E.

ใช้ปีกบนช่องใส่ HDD เพื่อดึงออกจากช่องใส่

ถาด HDD

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

101

F.

(ทางเลือก) ถ้าขณะนี้มี HDD ต่ออยู่กับช่องใส่ HDD ให้ดูขั้นตอนต่อไปนี้ สำาหรับวิธี

การถอด HDD เดิมออก:

1.

ถอดสกรูทั้งหมดที่ด้านข้างของช่องใส่ HDD ออก

2.

ถอด HDD เดิมออกจากช่องใส่ HDD จากนั้นวางฮาร์ดดิสก์บนพื้นผิวเรียบ

ที่แห้ง โดยให้ PCB (แผงวงจรพิมพ์) หงายขึ้น ดังแสดงในภาพด้านล่าง

ถาด HDD

HDD เก่า

background image

102

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

G.

วาง HDD ใหม่โดยให้ PCB (แผงวงจร) หันเข้าไปทางถาด HDD ให้แน่ใจว่าขั้วต่อพอร์ตของ

HDD ของคุณไม่มีส่วนใดๆ ของถาด HDD ขวางกั้น

H.

ใส่ และไขสกรูที่คุณถอดออกมาก่อนหน้านี้ให้แน่น

HDD ใหม่

ถาด HDD

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

103

I.

ใส่ถาด HDD กลับลงในช่องใส่ โดยจัดให้ขั้วต่อ HDD ตรงกับพอร์ต HDD ของโน้ตบุ๊คพีซี

ผลักถาด HDD เข้าไปจนกระทั่งเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คพีซี

J.

ยึดถาด HDD ด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

background image

104

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

K. จัดแนว และใส่ฝาปิดของช่องใส่กลับคืน
L. ใส่ และยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

105

การติดตั้งโมดูล RAM

(หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบสุ่ม)

อัปเกรดความจุหน่วยความจำาของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณโดยการติดตั้งโมดูล RAM

ลงในช่องในโมดูลหน่วยความจำา ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการติดตั้งโมดูล RAM

ลงในโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:

สำาคัญ! หรือร้านค้าปลีก ซื้อเฉพาะโมดูลสำาหรับเพิ่มหน่วยความจำาจากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊ค

PC นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

คำาเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สายโทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ

และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก

หมายเหตุ:

ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณและโมดูล RAM อาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

แต่การติดตั้งโมดูล RAM นั้นเหมือนกัน

แนะนำาให้คุณติดตั้งโมดูล RAM ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ

หรือคุณอาจไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได้

background image

106

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

A.

ไขสกรูของฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี

B.

ดึงฝาปิดช่องใส่ออก และนำาฝาออกจากโน้ตบุ๊คพีซี

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

107

C.

จัดแนว และใส่โมดูล RAM ลงในสล็อตใส่โมดูล RAM

D.

ผลักโมดูล RAM ลง จนกระทั่งคลิกลงในตำาแหน่ง

background image

108

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

E. จัดแนว และใส่ฝาปิดของช่องใส่กลับคืน
F. ใส่ และยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

109

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

background image

110

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด,

คงไว้ซึ่งสมรรถนะระบบที่สูง และมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกเก็บอย่างปลอดภัย

ด้านล่างนี้คือเทคนิคที่มีประโยชน์บางอย่างที่คุณควรปฏิบัติตาม:

อัพเดต Windows® อย่างสม่ำาเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นของคุณมีการตั้งค่าด้านความปลอดภัยล่าสุด

ใช้ ASUS Live Update เพื่ออัพเดตแอพพลิเคชั่น, ไดรเวอร์

และยูทิลิตี้เฉพาะของ ASUS ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดู ASUS Tutor

ที่ติดตั้งในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสำาหรับรายละเอียด

ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ

และอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำาเสมอด้วย

ถ้าไม่จำาเป็นจริงๆ อย่าใช้การบังคับปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

สำารองข้อมูลของคุณ และกำาหนดจุดเพื่อสร้างข้อมูลสำารองไว้ในไดรฟ์เก็บข้อมูลภายนอกเสมอ

ละเว้นการใช้โน้ตบุ๊ค PC ที่อุณหภูมิสูงสุดขั้ว ถ้าคุณจะไม่ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเป็นเวลานาน (อย่างน้อยหนึ่งเดือน) เราแนะนำาให้คุณนำาแบตเตอรี่ออก

ถ้าแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด

และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีรายการต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะรีเซ็ตโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ:

-

คีย์ผลิตภัณฑ์สำาหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

และแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยู่อื่นๆ

-

ข้อมูลสำารอง

-

ID และรหัสผ่านสำาหรับล็อกอิน

-

ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

111

คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์

1.

จุดสีดำา หรือบางครั้งเรียกว่าจุดสี ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ควรทำาอย่างไร?
แม้ว่าโดยปกติจุดสีเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอ

แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับระบบของคุณ ถ้าเหตุกาณ์นี้ยังดำาเนินต่อไป

และต่อมาภายหลังส่งผลกระทบกับระบบ

ให้ปรึกษาศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.

หน้าจอแสดงผลมีสีและความสว่างที่ไม่สม่ำาเสมอ จะแก้ไขได้อย่างไร?
สีและความสว่างของหน้าจอแสดงผลของคุณอาจได้รับผลกระทบ

โดยมุมและตำาแหน่งปัจจุบันของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ความสว่างและโทนสีของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ

คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชั่นหรือการตั้งค่าการแสดงผล ในระบบปฏิบัติการของคุณ

เพื่อปรับลักษณะของหน้าจอแสดงผลของคุณ

3.

ฉันสามารถทำาให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันอยู่นานที่สุดได้อย่างไร?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล

ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ใดๆ,

ให้สลับระบบของคุณไปยัง Airplane mode (โหมดการบิน)

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่ได้ใช้

ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นที่ใช้หน่วยความจำาระบบมากเกินไป

background image

112

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

4.

LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่ติดขึ้นมา มีอะไรผิดปกติ?

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคต่ออยู่อย่างถูกต้อง

คุณอาจลองถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือแบตเตอรี่แพคออก รอหนึ่งนาที

จากนั้นเชื่อมต่อกลับไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าและโน้ตบุ๊ค PC

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5.

ทำาไมทัชแพดไม่ทำางาน?

กด

เพื่อเปิดทำางานทัชแพดของคุณ

ตรวจสอบว่า ASUS สมาร์ตเจสเจอร์ ถูกตั้งค่าเพื่อปิดทำางานทัชแพดเมื่อเชื่อมต่อ

ไปยังอุปกรณ์ชี้ภายนอกหรือไม่

6.

ในขณะที่เล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ

ทำาไมไม่ได้ยินเสียงออกจากลำาโพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

กด

เพื่อเร่งระดับเสียงลำาโพงขึ้น

ตรวจสอบว่าลำาโพงถูกตั้งค่าเป็นปิดเสียงอยู่หรือไม่

ตรวจสอบว่าแจ็คหูฟังถูกเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณหรือไม่ และถอดออก

7.

ควรทำาอย่างไรถ้าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันหายไป หรือแบตเตอรี่หยุดทำางาน?
ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

113

8.

ทำาไมยังคงมีเสียงออกมาจากลำาโพงของโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน

แม้ว่าฉันเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับพอร์ตแจ็คที่ถูกต้องแล้ว?

ไปที่

Control Panel (แผงควบคุม) > Hardware and Sound

(ฮาร์ดแวร์และเสียง) จากนั้น Audio Manager (ตัวจัดการเสียง)

เพื่อกำาหนดค่าการตั้งค่า

9.

โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่สามารถรับการกดแป้นที่ถูกต้อง

เนื่องจากเคอร์เซอร์ของฉันเคลื่อนที่ตลอดเวลา ควรทำาอย่างไร?
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสัมผัสถูกหรือกดบนทัชแพด

โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่คุณพิมพ์บนแป้นพิมพ์ นอกจากนี้
คุณสามารถปิดทำางานทัชแพดของคุณโดยการกด

ก็ได้

10.

ทัชแพดของโน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่ทำางาน ควรทำาอย่างไร?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ตรวจสอบว่า ASUS สมาร์ตเจสเจอร์ ถูกตั้งค่าเป็นปิดทำางานทัชแพด

โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชี้ภายนอกไปยังโน้ตบุ๊ค PC ของคุณหรือไม่

ถ้าใช่ ให้ปิดทำางานฟังก์ชั่นนี้

กด

11.

แทนที่จะแสดงตัวอักษร การกดปุ่ม “U”, “I” และ “O”

บนแป้นพิมพ์ของฉัน เป็นการแสดงตัวเลข จะเปลี่ยนได้อย่างไร?

กดปุ่ม

หรือ

(ในเครื่องบางรุ่น) บนโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อปิดคุณสมบัตินี้ และใช้ปุ่มดังกล่าวสำาหรับการป้อนตัวอักษร

12.

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบของฉันทำางานอยู่?
กดปุ่มเพาเวอร์ (เปิดปิดเครื่อง) ค้างเป็นเวลาสอง (2) วินาทีจนไฟ LED แสดง

สถานะการเปิดปิดเครื่องกะพริบห้าครั้งและไฟ LED แสดงสถานะกล้องกะพริบ หนึ่งครั้ง

background image

114

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์

1.

เมื่อเปิดโน้ตบุ๊ค PC ของฉัน ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ติดขึ้น

แต่ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์ไม่ติด ระบบไม่บูตด้วย

ต้องทำาอย่างไรในการแก้ไข?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

บังคับการปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยการกดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลานานกว่าสี่ (4)

วินาที ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์และแบตเตอรี่แพคถูก

ใส่อย่างถูกต้อง จากนั้นเปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

2.

ควรทำาอย่างไร เมื่อหน้าจอของฉันแสดงข้อความนี้:

“Remove disks or other media. Press any key to restart.

(นำาดิสก์หรือสื่ออื่นๆ ออก กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มใหม)่”?
คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ถอดอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดออก จากนั้นเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โน้ตบุ๊ค PC

ของคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำา

ติดต่อศูนย์บริการ ASUS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

3.

โน้ตบุ๊ค PC ของฉันบูตช้ากว่าปกติ

และระบบปฏิบัติการทำางานช้ามาก จะแก้ไขได้อย่างไร?
ลบแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งติดตั้งเร็วๆ นี้

หรือไม่ได้รวมอยู่ในแพคเกจระบบปฏิบัติการของคุณออก จากนั้นเริ่มระบบใหม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

115

4.

โน้ตบุ๊ค PC ของฉันไม่บูตขึ้นมา จะแก้ไขได้อย่างไร?

คุณสามารถลองทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณทั้งหมดออก จากนั้นเริ่มระบบของคุณใหม่

กด F9 ขณะเริ่มต้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าไปยัง Troubleshooting

(การแก้ไขปัญหา), เลือก Refresh

(รีเฟรช) หรือ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ASUS

ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

5.

ทำาไมโน้ตบุ๊ค PC

ของฉันไม่ตื่นจากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต?

คุณจำาเป็นต้องกดปุ่มเพาเวอร์

เพื่อดำาเนินการในสถานะการทำางานสุดท้ายของคุณ

ระบบของคุณอาจใช้แบตเตอรี่จนหมดโดยสิ้นเชิง

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

และเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นกดปุ่มเพาเวอร์

background image

116

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

117

ภาคผนวก

background image

118

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์

(ในเครื่องบางรุ่น)

DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำาหรับดู DVD

เพื่อดู ภาพยนตร์บน DVD ได้

ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค

การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2,

เสียงดิจิตอล AC3 และการ ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS CSS (บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการคัดลอก)

เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก

เนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้อย่างพอใจ แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS

นั้นมี หลายข้อ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำากัดในการเล่นของเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค

เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีจำาหน่ายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำาหน่ายโดย

แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการกำาหนดไว้ใน “ข้อกำาหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กำาหนดให้ ภาพยนตร์ DVD

ทุกเรื่องต้องจำากัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัสเป็นเขตที่วาง จำาหน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น)

ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ DVD เรื่องต่างๆ อาจมีจำาหน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS นั้นกำาหนดให้ระบบใดๆ

ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น

สำาคัญ! คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5 ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพยนตร์

จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD ได้เฉพาะสำาหรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น จำาเป็นต้องให้โรงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้ม

ครองโดยการรับประกัน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเอง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

119

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเขต

เขต 1

แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา

เขต 2

เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น,

เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ อาระเบีย, สก็อตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์,

ซีเรีย, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย

เขต 3

พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม

เขต 4

ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา), อเมริกากลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้

เขต 5

CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเหนือ

เขต 6

จีน

background image

120

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

บลูเรย์ ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูวิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชั่น (HD) และรูปแบบไฟล์บนดิสก์อื่นๆ เช่น DVD และ CD ได้

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเขต

เขต A

ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น,

เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น

เขต B

ยุโรป, แอฟริกา และประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เขต C

ประเทศแถบเอเชียกลาง, ใต้,

ยุโรปตะวันออกและดินแดนของประเทศเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ที่

www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx

.

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี,

ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับคำาตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC

สำาหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)

สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ

การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำางานที่สำาเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา

คุณควรติดต่อผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

121

ภาพรวม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำาตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ

CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์

เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำาหรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN

(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก

CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำาหรับความต้องการในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกรณ์เทอร์มินัล (ไม่รวมอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เป็นเสียง)

ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำาโดยกา รส่งสัญญาณหลายความถี่แบบดูอัลโทน

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำาหน่ายที่แจ้งให้ทราบ:

“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย และเครือข่ายที่มี

การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน”

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย

และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน” นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อ

ทำาให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้

ยังแนะนำาให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำาหน่าย ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”

จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21

ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำาเป็นต้อง มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำาโพงของเครื่อง สามารถมีสิทธิ์

รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน

ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์

และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)

background image

122

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้

ประเทศ

มีการใช้

ทดสอบเพิ่มเติม

ออสเตรียออสเตรีย1

ใช่

ไม่

เบลเยี่ยม

ใช่

ไม่

สาธารณรัฐเชค

ไม่

ไม่ใช้

เดนมาร์ก1

ใช่

ใช่

ฟินแลนด์

ใช่

ไม่

ฝรั่งเศส

ใช่

ไม่

เยอรมนี

ใช่

ไม่

กรีซ

ใช่

ไม่

ฮังการี

ไม่

ไม่ใช้

ไอซ์แลนด์

ใช่

ไม่

ไอร์แลนด์

ใช่

ไม่

อิตาลี

ยังคงรออยู่

ยังคงรออยู่

อิสราเอล

ไม่

ไม่

ลิกเทนสไตน์

ใช่

ไม่

ลักเซมเบิร์ก

ใช่

ไม่

เนเธอร์แลนด์1

ใช่

ใช่

นอร์เวย์

ใช่

ไม่

โปแลนด์

ไม่

ไม่ใช้

โปรตุเกส

ไม่

ไม่ใช้

สเปน

ไม่

ไม่ใช้

สวีเดน

ใช่

ไม่

สวิสเซอร์แลนด์

ใช่

ไม่

สหราชอาณาจักร

ใช่

ไม่

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

123

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ

รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำากัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B

ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำากัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ

เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้

และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน

อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิด

ขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์

ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ

เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ

สำาหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 ใช้ความต้องการในประเทศ เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ

ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF เท่านั้น ซึ่งอาจทำาให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ

เกินความจำาเป็น)

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำาเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำาหรับการเชื่อมต่อแบบอนุ กรม และความสามารถแสดง ID

ผู้โทรเข้า

background image

124

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

คำาเตือน! จำาเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อให้ข้อจำากัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC

และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำาเป็นต้องใช้เฉพาะสาย

ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่

ปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำานักทะเบียนกลาง,

องค์กรเอกสารและบันทึกสำาคัญแห่งชาติ, สำานักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

คำาเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำาให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำากัดในแชนเนล 1 ถึง 11

ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำากัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC ที่ตั้งขึ้นสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF

ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำาลังรับส่งข้อมูล

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำางานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

125

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ข้อกำาหนด R&TTE (199/5/EC)

รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอ:

ข้อกำาหนดที่สำาคัญ ใน [บทความ 3]

ข้อกำาหนดในการป้องกันสำาหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3.1a]

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]

ข้อกำาหนดในการป้องกัน สำาหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บทความ 3.1b]

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]

ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำาหนด EEC ที่ 2004/108/EC
“ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำาหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำา”

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำาหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

background image

126

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ

อเมริกาเหนือ

2.412-2.462 GHz

Ch01 ถึง CH11

ญี่ปุ่น

2.412-2.484 GHz

Ch01 ถึง Ch14

ยุโรป ETSI

2.412-2.472 GHz

Ch01 ถึง Ch13

แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส

บางพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส มีแถบความถี่ที่ถูกจำากัดการใช้งาน

พลังงานในอาคารที่ได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ:

10mW สำาหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW สำาหรับความถี่ระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz

หมายเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำางานในแถบ 2446.6 MHz ถึง 2483.5 MHz

การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี: ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม

โดยมีพลังงานที่อนุญาตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริเวณที่ดินสาธารณะ

ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำาหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:

พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW

พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

127

เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

ข้อกำาหนดนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN ไร้สายในพื้นที่ภายใน

ประเทศฝรั่งเศสได้มากขึ้น สำาหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr)

หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า 100mW แต่มากกว่า 10mW

background image

128

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL

บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ

เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำางานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V

peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)

เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำา ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำา, อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซัก

ผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำา

อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้

อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้)

สำาหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย

หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม

ขนาน หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

หรือสามารถย้อนกลับได้

อย่า ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก

ปฏิบัติในท้องถิ่น สำาหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ

หรือการระเบิด

อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ

ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง

UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

129

ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำาหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:

H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน,

การอนุมัติ และข้อจำากัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV

บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน (กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/

NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลด์

ตัวนำาของสายโคแอกเซียล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ สหรัฐอเมริกาบางฉบับ

และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation

และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้

ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำากัดอื่นๆ เท่านั้น

ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation ห้ามไม่ให้ทำากระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้

อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

background image

130

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก

(สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with

the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used

batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla

fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz

nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning

må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri

tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en

ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri

enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo

ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo

valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la

batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées

conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype

eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres

i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно

его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями

производителя. (Russian)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

131

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

คำาเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

คำาเตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์ อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน

หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

ป้ายเตือนการซ่อมแซม

คำาเตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ลำาแสง หรือดู อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง

ข้อบังคับ CDRH

ศูนย์กลางสำาหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา

ได้ออกกฎข้อบังคับสำาหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง

มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้

คำาเตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตรายได

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำาคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน้ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อยู่์

background image

132

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การอนุมัติ CTR 21

(สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

133

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

background image

134

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR

ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำางานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา

และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงิน

และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR

สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการ

พลังงานไว้ สำาหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม

จอภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 10 และ 30 นาที ี

ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์

โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energy.gov/powermanagement นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energystar.gov

สำาหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR

หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux

ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป

โน้ตบุ๊คพีซีนี้ได้รับรางวัลฉลาก EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
1.

การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในโหมดสแตนด์บาย

2.

มีการจำากัดการใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ

3.

มีการจำากัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

4.

การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล

5.

ออกแบบมาสำาหรับการอัปเกรดที่ง่าย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยการใช้อะไหล่ที่ทำางานร่วมกันได้

เช่น แบตเตอรี่ เพาเวอร์ซัพพลาย แป้นพิมพ์ หน่วยความจำา และในบางเครื่องก็มี CD

ไดรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์

6.

ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำากลับคืน

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรปที่

http://www.ecolabel.eu.

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

135

การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ

วดล้อมของโลก

ASUS ดำาเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา

และทำาให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS

นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS

ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm

สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำาหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหลี

กฎหมายพลังงานของสวิส

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำากลับของ ASUS

มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำาหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำาให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ

รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

สำาหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

background image

136

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

EC Declaration of Conformity


We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook P.C.

Model name :

N551J

R555J

G551J

GL551J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50566:2013

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE markingDeclaration Date: 16/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)