ASUS ROG G551JM - การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน

background image

การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกรีน

background image

32

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขอบบน

สไลด์นิ้ว

ในหน้าจอเริ่มต้น

ปัดจากขอบบนของหน้าจอเพื่อดูแถบ

แอพพ์ ทั้งหมด

ในแอพพ์ที่กำาลังรันอยู่

ให้ปัดขอบบนของหน้าจอเพื่อดูเมนู

สไลด์นิ้วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง

และสไลด์นิ้วเพื่อแพนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

ซูมออก

ซูมเข้า

ใช้สองนิ้วร่วมกันบนหน้าจอสัมผัส

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

33

แทป/ดับเบิลแทป

แทปค้าง

แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพ์

บนโหมดเดสก์ทอป

ดับเบิลแทปที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งาน

ในการย้ายแอพพ์

แทปที่สี่เหลี่ยมของแอพพ์ค้างไว้

จากนั้น ลากไปยังตำาแหน่งใหม่

เพื่อที่จะปิดแอพพ์

แทปด้านบนของแอพพ์ที่รันอยู่ค้างไว้

แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอ

เพื่อปิดแอพพ

background image

34

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขึ้น

ปัดลง

ปัดขึ้นจากหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเรียกใช้หน้าจอแอปส์ ปัดลงจากหน้าจอแอปส์เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

35

เลื่อนตามแนวนอน

เลื่อนตามแนวตั้ง

เลื่อนตามแนวทแยงมุม

การเคลื่อนย้ายตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำางานตัวชี้

จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ